KalibreringKalibrering

Kalibrering

Lærling
Lærling

Hei!

1. kan noen fortelle meg hvilke krav til nøyaktighet det stilles til en transmitter? (sett vekk i fra fiskale-målinger og andre målinger som krever ekstra høy nøyaktighet) Hvor går grensen for akseptabelt avvik mellom ideelt utgangssignal og målt utgangssignal ved en kalibrering? er det eier av anlegget som bestemmer dette?

2. Hvor kan jeg få tak i ett skjema for kalibrering av transmittere? 

På forhånd takk for svar :)

Re: Kalibrering

Re: Kalibrering
Rune Øverland
Forumleder

Hei Lærling,

Tusen takk for spørsmålene dine, og din interesse for automasjonsfaget.

 

1a. Måleusikkerhet for transmittere

Først en liten begrepspresisering. I de aller, aller fleste tilfeller skal nøyaktigheten for en transmitter være 100 prosent, det vil si at tillatt målefeil er null. Generelt det tillates ikke det jeg kalles statiske feil i målingen.

Men, måleresultater kan være beheftet med en viss måleusikkerhet. Måleusikkerhet er et uttrykk for statistisk spredning av enkeltverdier. Flesteparten av enkeltverdier vil ligge ved den antatte sanne verdien, mens et mindretall av enkeltmålerverdiene vil ligge litt utenfor den sanne verdien. Dette skyldes naturlige variasjoner av parametere i kalibreringsoppsettet. For eksempel vil en trykktransmitter også en viss påvirkning av endringer i omgivelsestemperaturen.

Desto 'billigere' kalibreringsoppsett, desto større naturlig variasjon i måleverdiene tillater man uten at man nødvendigvis har målefeil. Den naturlige variasjon rundt måleseriens 'tyngdepunkt' kan visualiseres ved hjelp av en 'normalfordelingskurve'.

Naturlige variasjoner rundt målingens tyngdepunkt er symmetrisk; det vil si at det forekommer enkeltverdier som er lavere enn tyngdepunktet, og verdier som er høyere enn tyngdepunktet. Og, ekstreme naturlige variasjoner forekommer sjeldnere enn små naturlige variasjoner i måleverdiene.

Normalfordelingskurve

 

1b. Tillatt måleusikkerhet

Vi deler gjerne tillatt måleusikkerhet i en av tre 'klasser' i forhold til kalibreringssekvenser

  • Kalibreringssekvens 'A': Måleusikkerhet mindre enn 0,1 prosent
  • Kalibreringssekvens 'B': Måleusikkerhet mellom 0,1 og 0,6 prosent
  • Kalibreringssekvens 'C': Måleusikkerhet større enn 0,6 prosent

For de fleste industrielle målinger er kravet til måleusikkerhet i området 0,6 prosent eller mer; det vil si kalibreringssekvens 'C'. Dette er videre beskrevet i dokumentet "EA 4/02".

'EA' er forkortelsen for 'European co-operation for Accreditation'. Dokumentet beskriver evaluering av måleusikkerhet når kalibrering.

 

1c. Kalibreringssekvens 'C'

Kalibreringssekvens 'C' består av to måleserier; en stigende og en synkende. Hver måleserie består av fem måleverdier. Før man starter den første måleserien ('M1') skal man gjøre en 0-til-100-til-0 'oppvarming'. Måleverdier som skal noteres i kalibreringsdokumentet er verdier som symboliseres med en 'sort' prikk i figuren.

Når man gjør en kalibreringssekvens med både stigende og synkende verdier, har man mulighet for å sjekke instrumentets hysterese, i tillegg til linearitetsavvik.

Kalibreringssekvens C

 

1d) Forskrift om måleenheter og målinger

Forskriften fastsetter i hvilke tilfeller det stilles krav til måleredskaper og målinger. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-20-1723

§ 4-5.Opplysninger som skal følge måleredskapet

Informasjon om tillatte feilgrenser (toleranser), maksimums- og minimumsbelastning ved bruk og hvilke krav måleredskapet for øvrig skal tilfredsstille, skal følge måleredskapet sammen med beslutning om samsvar.

§ 5-1.Brukerens ansvar

En bruker er ansvarlig for at et måleredskap oppfyller kravene i forskriften, samsvarserklæringen, instrumentspesifikk forskrift og andre krav gitt i og med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid.

 

2. Kalibreringsskjema

Her er et eksempel på kalibreringsskjema:

Kalibreringssertivikat

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng