potensialutgjevning av transmittere i ex områdepotensialutgjevning av transmittere i ex område

potensialutgjevning av transmittere i ex område

Kjetil
Kjetil

Hei!

Hvordan er reglene for potensialutgjevning av transmittere i ex område?

Må alle transmittere potensialutgjevnes uansett hvordan de er montert?

Re: potensialutgjevning av transmittere i ex om...

Re: potensialutgjevning av transmittere i ex om...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget. Jeg bare minner om at Trainor har eget fagforum for Ex-relaterte spørsmål hvor Sverre er forumleder.

 

 1. Regelverk

Hvilket regelverk som gjelder, er avhengig av hvor anlegget befinner seg.

a)       Offshore

Hvis Ex-anlegget befinner seg på en fast installasjon offshore, er det Petroleumstilsynets HMS-regelverk som ligger til grunn. De har en Innretningsforskrift. Jeg referer til paragraf 10a – Tennkildekontroll. Her settes det krav til en systematisk kartlegging av potensielle elektriske tennkilder. Statisk elektrisitet er en slik potensiell tennkilde.

En måte å oppfylle HMS-forskriftene på er å følge de anbefalinger Petroleumstilsynet gir. De anbefaler bruk av IEC 61892-7 for elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

I IEC 61892-7 henviser jeg videre til punkt 16 som tar for seg tilleggskrav for egensikre kretser (Ex ‘i’). Her står det at krav i IEC 60079:14 skal gjelde.

b)      Landanlegg

Hvis Ex-anlegget befinner seg på land, er det direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er tilsynsmyndighet. De har Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. I paragraf 6 stilles det krav til at det skal foretas en helhetsvurdering av de særlige farer som eksplosiv atmosfære skaper ved virksomheten.

Punkt 6b) b) sier at risikovurderingen skal evaluere sannsynligheten for at tennkilder, herunder elektrostatiske utladninger, vil være til stede og bli aktive og virksomme.

En måte å oppfylle denne forskriften på er å følge NEK 420A; Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Og, en av standardene som fins i denne normsamlingen er IEC 60079-14.

 

2. IEC 60079-14 punkt 16.2.2.3 Jording av ledende skjermer

Så, hvis det etter en risikovurdering konkluderes med at statisk elektrisitet kan være en potensiell tennkilde, må det foretas tiltak for å hindre oppbygging av statisk elektrisitet. Et slikt tiltak er å foretas ekvipotensial jording (utjevningsjording).

Punkt 16.2.2.3 tar for seg de tekniske tingene om jording i kombinasjon hvis det samtidig må foretas tiltak for å beskytte seg mot EMI (elektromagnetiske forstyrrelser). Legg merke til at punktet 16.2.2.3 også beskriver tre særskilte tilfeller.

 

3. IEC 60079-14 punkt 16.2.2.4 jording av kabelarmering

Likeledes, hvis det etter en risikovurdering konkluderes med at statisk elektrisitet kan være en potensiell tennkilde, men at det ikke er problem med elektromagnetiske forstyrrelser, kan man iverksette et forebyggende tiltak mot oppbygging av statisk elektrisitet ved jording av kabelarmeringen.

 

4. Ditt spørsmål

I NEK 420A punkt 6.4.1 om potensialutjevning står det:

"Metallkapslinger til egensikkert eller energibegrenset utstyr trenger ikke å være koblet til potensialutjevningssystemet, med mindre det kreves av dokumentasjonen av utstyret, eller for å hindre opplading av statisk elektrisitet."

Til ditt siste spørsmål vil jeg si; nei. Alle transmittere må ikke potensialutjevnes uansett hvordan de er montert. Hvis risikovurderingen konkluderer med at oppbygging av statisk elektrisitet ikke er en potensiell tennkilde, ja da er det heller ikke krav til å iverksette tiltak (potensialutjevning) mot dette.

Selv om forskriftene i et slikt tilfelle ikke setter et absolutt krav om potensialutjevning, er det jo tillatt å gjøre noe som går er bedre enn forskriftenes minimumskrav. Et selskap eller en bransje kan bestemme at de ønsker å innføre utjevningsjording overalt i sin virksomhet; bare for å gjøre dette enkelt og oversiktlig.  

 

5. Utstyr i klassifiserte ikke-eksplosjonsfarlige områder (NEK 420B)

Klassifisert ikke-eksplosjonsfarlig område er et område hvor det under normal drift av anlegget ikke forventes at det vil opptre en eksplosjonsfarlig atmosfære i slike konsentrasjoner at det kreves spesielle forholdsregler for installasjon av utstyr. 

Imidlertid, hvis man forventer at ved unormal drift likevel opptrer en eksplosjonsfarlig atmosfære i dette klassifiserte ikke-eksplosjonsfarlige området, samt at statisk elektrisitet da kan være en potensiell tennkilde, ja da skal det også iverksettes tiltak (potensialutjevning) i slike deler av anlegget.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng