Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

NEK702 - utjevningsforbindelser

NEK702 - utjevningsforbindelser

FD
FD

I NEK702:2020 NEK EN 50310:2016+A1:2019 står det i avsnitt "7.6 forskjellige utjevningsforbindelser" at maks lengde på utjevninger er 1 m, dersom lengre må det suppleres med flere utjevninger. 

I avsnitt 9.2.2.1 står det derimot at maks lenge er 6 m. Hva er riktig?

Re: NEK702 - utjevningsforbindelser

Re: NEK702 - utjevningsforbindelser
Rune Øverland
Forumleder

Hei FD,

Kapittel 9 i NEK 702 gjelder for lokale utjevningsnett for telekommunikasjon sammen med beskyttende utjevningsnett.

NEK 702

PBNC (Protective Bonding Network Conductor).

Krav i hovedpunkt 9 gjelder for utførelse av utjevningsnett for telekommunikasjon der det ikke er noen lokale forskrifter. Punkt 9.2.2.1 sier at dersom lengden på utjevningslederne (PBNC) er mer enn 6 meter, skal et kompenserende tiltak være å installere flere utjevningsledere.

Krav i punkt 7 har tittel "felles egenskaper", og inneholder blant krav for utjevningsforbindelser i blant annet kabinetter. Punkt 7.6 tar for seg "lokale" utjevningsforbindelser. Og, dersom lengden av disse er mer enn 1 meter, skal et kompenserende tiltak være å installere flere utjevningsledere.

Re: NEK702 - utjevningsforbindelser

FD
FD

Takk. Er da da sånn å forstå at kravene til utjevninger i kapittel 9 gjelder for de utjevningene som er kombinert utjevning for personbeskyttelse og for telekommunikasjon, mens kravene i kapittel 7 gjelder for "øvrige" utjevnigner? Altså de eventuelle øvrige utjevningnene som kun er for telekommunikajson? 

Hva menes her med lokale forskrifter?  

Re: NEK702 - utjevningsforbindelser

Re: NEK702 - utjevningsforbindelser
Rune Øverland
Forumleder

Hei Ferdinand,

Ja, det er min forståelse at kapittel 9 gjelder for utjevningsnett, for eksempel mellom tavler, mens kapittel 7, for eksempel gjelder for utjevningsforbindelse fra kabinett og ned til utjevningsnettet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-09-27-1094

Denne forskriften referer blant annet NEK 700-serien (punkt 6d-f).

Dette er en sentral forskrift. Med 'sentral' menes forskriftens virkeområde, det vil si Norge. Så kan det være spesielle regioner/områder, hvor kommuner eller fylker kan sette tilleggskrav. Da kan vi snakke om 'lokale' forskrifter. Litt sånn i tiden; sentrale (nasjonale) og lokale (kommunale) Covid-19 forskrifter.

Digital security (E-Learning)

In our digital everyday life, it is important that everyone has conscious use of the internet, PC and mobile phone. Learn how to protect yourself from fraud and loss of sensitive information.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

EKOM – Fibre Optic Installations (Classroom)

Courses for personnel working with fiber optic installations covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

EKOM – NEK 700: Calibration Systems and Communication Networks (Classroom)

Courses for personnel working with electronic communications networks covered by the National Communications Authority's (Nkom) authorization regulations.

Read more

Electromagnetic compatibility - Basic (Classroom)

Basic course on noise sources, grounding and regulations for electricians, automation technicians, project and operational engineers.

Read more

Earthing in offshore electrical installations (Classroom)

Earth methods in electrical installations offshore.

Read more
eng